VILLKOR

 • Vid beställning av projekt över 40 000 kr faktureras kunden 30% av den beräknade kostnaden vid orderbeställningen, resterande kostnad inklusive eventuella tillägg som uppkommit under arbetets gång och frakt/transportkostnad faktureras när arbetet är klart på den plats som kunden anvisat innan arbetets början.

 

 • Vid beställning av projekt över 80 000 kr faktureras kunden 45% av den beräknade kostnaden vid orderbeställningen, 50% inklusive eventuella tillägg som uppkommit under arbetets gång faktureras vid leverans av projektet. Resterande 5% av kostnaden och frakt/transportkostnad faktureras när hela projektet är klart och kunden godkänt leveransen.

 

 • Lyfthjälp eller lastmaskin skall finnas på den anvisade platsen när leveransen anländer.

 

 • Strömuttag bör finnas om byggnationen ska ske på plats hos kunden, om detta inte är möjligt meddela Flytkraft AB detta i god tid innan leverans. Kostnad för elverk kommer att debiteras.

 

 • Garanti lämnas på material- och fabrikationsfel i 2 år efter ursprungsordens leveransdatum. Vi lämnar inga garantier på normalt slitage eller yttre påverkan.

 

 • Flytkraft AB friskriver sig helt från allt ansvar för följdskador som kan förekomma på grund av is- och vindkrafter.

 

 • Kunden ansvarar för att justera eftersträckning av kätting/ankarlina efterhand när betongvikter och/eller ankarringar sätter fast sig i botten. Om denna justering beställs vid Flytkraft AB så kommer en transportkostnad och timkostnad tas ut, dock lägst 1 500 kr i timkostnad för första timmen. Vid behov tillkommer även materialkostnad.

 

 • Betalningsvillkor 10 dagar netto om inget annat blir överenskommet. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen med 15%. En miljöavgift kommer att vara med på fakturan (vid stora projekt kommer miljöavgiften att debiteras på första fakturan).

 

 • Vi reserverar oss för prisändringar hos våra leverantörer.

 

 

KONTAKT

Flytkraft AB
Årosvägen 12, 683 93 RÅDA

0563 – 100 71 (mellan kl 0830-1200)

Övrig tid: Torbjörn 070-564 67 31, Anders Falk 070-432 91 68

flytkraft@gmail.com

 

CONDITIONS

 • When placing order for a project valued 40,000 SEK the customer initially will be invoiced 30% of the estimated total project value. Remaining cost, including additional cost incurred during the project and freight/transportation, will be invoiced when the total project are finished and the customer has approved the project and delivery to the site instructedby the customer before the construction started.

 

 • When placing order for a project valued over 80,000 SEK the customer initially will be invoiced 45% of the estimated total project value. 50% of the total order value, includning additional cost incurred during the project, will be invoiced when the project are delivered. The remaning 5% and the actual freightcost will be invoiced when the total project are finished and the customer has approved the project and delivery to the site instructed by the customer before the construction started.

 

 • A hoist or other unloading assistance must be avalible at the arrival to the instructed site of delivery.

 

 • Power outlet are requierd if any construction should take place at customer site, if this is not possble, please inform Flytkraft AB a week before delivery. Cost for additional generator will then be charged.

 

 • Warranty is given on material and fabrication defects for 2 years after delivery date. We do not provide any guarantees of normal wear or tear and external impact.

 

 • Flytkraft AB completely disclaims all responsibility for consequential damages that may occur due to natural phenomena such as ice and wind.

 

 • As the concrete weights and/or anchors are attached to the bottom of the lake/sea the customer are responsible for adjusting the extension of the chain cable /anchor cable when ever needed. If assistant with this adjustment are ordered from Flytkraft AB a cost for the work will be charged at minimum 1 500 SEK for the first hour, there will also be a cost for the transportation. Any additional material needed will be charged.

 

 • Terms of payment: Net – 10 Payment ten days after invoice date or as agreed. Interest on late payment, according to standard law, is charged by 15%, after the due date.

 

 • An environmental fee will be included on the invoice (for larger projects, the environmental fee will be charged on the first invoice)

 

 • We reserve ourselves for price changes with our suppliers.

 

CONTACT

Flytkraft AB

Årosvägen 12, 683 93 RÅDA

Torbjörn Larsson +4670 564 67 31

flytkraft@gmail.com